ගම්පෙරළිය සංවර් ධන වැඩසටහන 2019 
     
අනු අංක  ව්‍යාපෘතියේ නම අනුමත මුදල
ආණමඩුව ආසනය
1 ඩබ්.ඩී.ස්වර් ණා මහත්මියගේ නිවස ළඟ සිට ටී.වීවවති මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බොරළු දැමීම           500,000.00
2 පල්ලිය අසල සිට දිල්රුක්ෂි මහත්මියගේ නිවස දක්වා බෝක්කු දමා බොරළු දැමීම සඳහා          300,000.00
3 මතින් මහතාගේ නිවස අසල කසල කළමණාකරණය මධ්‍යස්ථානයට යන මාර් ගයට බෝක්කු දමා බොරළු දැමීම           200,000.00
4 කදිරන්කාඩුව සෝමරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයට බොරළු දැමීම           400,000.00
5 බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රාථමික විදුහල අසල මාර් ගය ඒරිකනන්විල්ලුව පාර සඳහා කොන්ක්‍රීට් කිරීම           500,000.00
6 විජයපුර විදුහලේ ක්‍රීඩාපිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම          300,000.00
7 නාගමඩුව කණිෂ්ඨ විදුහලට ක්‍රීඩා පිටිය සංවර් ධනය කිරීම           170,000.00
8 බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රාථමික විදුහලේ ක්‍රීඩාපිටිය සඳහා           150,000.00
9 මොරපතාව රජයේ විදුහලේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා           100,000.00
10 විජයපුර නැගෙනහිර ක්‍රිස්තු රජානන්ගේ දේවස්ථානයේ දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සඳහා           100,000.00
11 ශ්‍රී සුදර් මාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර් ධනය කිරීම සඳහා           500,000.00
12 වනාතවිල්ලුව උතුර කතෝලික දේවස්ථානයේ සංවර්ධනය සඳහා           200,000.00
13 වනාතවිල්ලුව උතුර ශ්‍රී අභිනවාරාමය විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා            50,000.00
14 නාගමඩුව විහාරස්ථානය සංවර් ධනය කිරීම          100,000.00
15 බණ්ඩාරනායකපුර ශ්‍රී බෝධිමලු විහාරස්ථානය සඳහා          160,000.00
16 මංගලපුර කතෝලික දේවස්ථානය සංවර් ධනය කිරීම          160,000.00
පුත්තලම ආසනය
1 මස්ජිත්තුල් නූර් ජුම්මා පල්ලිය සංවර් ධනය සඳහා          500,000.00
2 අල් හසනාත් ජුම්මා පල්ලිය           500,000.00
3 එරිකනන්විල්ලුව විහාරස්ථානය සංවර් ධනය සඳහා           500,000.00
4 ශ්‍රී ධර් මරාජිත විහාරස්ථානය සංවර් ධනය සඳහා           500,000.00
5 කරඬිපුවල් හින්දු කෝවිල සංවර් ධනය කිරීම          500,000.00
6 ගඟේවාඩිය ශු.සෙබතියන්  සංවර් ධනය කිරීම          800,000.00
7 සින්නනාගවිල්ලුව ශු.පාතිමා දේවස්ථානය  සංවර් ධනය කිරීම          400,000.00
8 ශු.පේදුරු දේවස්ථානය සංවර් ධනය කිරීම          400,000.00
9 ශු.ලූර් දු මාතා දේවස්ථානය සංවර් ධනය කිරීම           400,000.00
10 ආලවිල්ලුව හින්දු කෝවිල සංවර් ධනය කිරීම          500,000.00
11 අළුත් එළුවන්කුලම ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම           500,000.00
12 අබ්දුල් රහුමාන් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර් ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම       1,000,000.00
13 එරික්කලම්විල්ලු ගම්මාන පාරට බෝක්කුවක් ඉදිකර බොරළු දැමීම        1,000,000.00
14 රෙඩ්බානා කාන්තිගේ නිවස ඉදිරිපස මාර් ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම       1,000,000.00
15 නසූහාන් කඩේ හන්දිය සිට පාලම්කරෙයි වෙරළ දක්වා මාර් ගය       1,000,000.00
18 මහලවිල්ලුව මාර් ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම       1,500,000.00
19 එල්.ආර්.රංජිත් දසනායක මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර් ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම       1,500,000.00
20 යුරානි පාරේ සුල්තාන් මහතාගේ විවස මාර් ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම       1,000,000.00
        17,390,000.00
 පුත්තලම ආසනය - සංශෝධන 
     
1 මුස්ලිම් කබූස් පල්ලියේ සිට අන්ෆීස් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        1,000,000.00
2 නිරෝෂනි මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        1,500,000.00
3 කරතීව් දකුණ කල්අඩි සුරුවම හන්දියේ සිට ඒරික්කලම් විල්ලුව දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        1,000,000.00

Scroll To Top