{slider Samurdhi Officers  – Wanathavillu

N0 GN Division Name of Samurdhi Officer Telephone Number
01 Mangalapura Mrs.Faimas +94 723431690
02 Wanathavillu South Mr.A.L.S.Priyantha +94 724603347
03 Wanathavillu North    
04 Viyayapura East Miss.J.K.U.M.Ranathunga +94 712922378
05 Vijayapura West Miss.M.M.N.Sewwanthi +94 786185007
06 Bandaranayakapura Mr. M.M.M.Safras +94 755908887
07 Aluth Eluwankulama Mr.M.H.N.Alikhan +94 711450018
08 Parana Eluwankulama Mr.S.D.M.Aswar +94 786543500
09 Karadipuwal Mr.D.M.Dasanayake  
10 Serakkuliya Mr.W.D.N.Pranandu +94 728687864
11 Wattakandal Mr.N.A.Abuthalif  
12 Samagipura Mr.M.K.M.Fawas +94 771514195
13 Karaitheewu North Mr.M,S.Sulthan Marikkar +94 779188887
14 Karaitheewu South Mr.R.N.L.Anees +94 724603502
15 Pokkulama Mr.A.G.M.Nasfan +94 771180889
16 Mailankulama Mr.A.H.M.D.Ruwanthika +94 711193700
17 Ralamaduwa  

News & Events

Scroll To Top